neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

Certifikáty a osvedčenia

Prirodzeným výsledkom orientácie spoločnosti SITEL s.r.o. na kvalitu bolo zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:1996, ukončené 1.9.1999 obdržaním certifikátu Det Norske Veritas.

Následným krokom bolo úspešné absolvovanie certifikácie podľa normy ISO 14001:1996, potvrdené certifikátom 7.8.2002.

Certifikáciu podľa novelizovanej normy ISO 9001:2000 SITEL s.r.o. absolvoval roku 2002 a podľa normy ISO 14001:2004 roku 2005 a od 6.10.2009 je spoločnosť držiteľkou certifikátu Det Norske Veritas podľa normy OHSAS 18001:2007.

V priebehu platnosti certifikátov Det Norske Veritas sú vykonávané periodické audity a v príslušných lehotách spoločnosť úspešne absolvuje pravidelnú recertifikáciu Jednotlivé prvky noriem ISO a OHSAS sú popísané v záväzných technicko-organizačných postupoch a smerniach spoločnosti. Všetci zamestnanci spoločnosti sú s nimi zoznámení a plne ich rešpektujú. V spoločnosti sú stanovované ročné ciele kvality, ochrany životného prostredia i bezpečnosti pri práci, plnenie ktorých je vedením spoločnosti sledované a pravidelne kontrolované. Spoločnosť takto disponuje uceleným certifikovaným systémom riadenia kvality, environmentálneho managmentu a bezpečnosti práce.

Spoločnosť SITEL s.r.o. je taktiež držiteľom certifikátu o zhode systému kvality s požiadavkami AQAP 2120.

 

ISO 9001-2008 v2014 SK 

                                           ISO 9001-2008 v2014 EN

ISO 14001-2004 v2014 SK 

                                           ISO 14001-2004 v2014 EN

OHSAS 18001-2007 v2014 SK 

                                           OHSAS 18001-2007 v2014 EN

SOŠ AQAP 2120 v2014 SK

                                           SOŠ AQAP 2120 v2014 EN

Dopravný úrad oprávnenie v2014

Politika kvality spoločnosti